Ban giám hiệu

Văn thư

Kế toán

Thủ quỹ

Thư viện

Bảo vệ, phục vụ